Vážený obchodní partnere,

jako vážený obchodní partner Solutia s.r.o. bychom rádi vyjádřili naše uznání za spolupráci, kterou jsme si vybudovali s vaší organizací. Váš závazek k dokonalosti a profesionalitě výrazně přispěl k našemu společnému úspěchu.

V rámci našeho trvalého úsilí o dodržování nejvyšších etických standardů publikujeme tento Kodex integrity a odpovědnosti třetích stran (dále jen „kodex“). Kodex poskytuje komplexní rámec, který nastiňuje očekávání a povinnosti, které máme vůči sobě a našim poskytovatelům, pokud jde o etické chování, transparentnost a soulad s platnými zákony a předpisy.

Věnujte prosím čas podrobnému prostudování Kodexu a ujistěte se, že postupy vaší organizace jsou v souladu s našimi základními hodnotami a zásadami.

Mezi klíčové oblasti obsažené v kodexu patří:

1. Bezúhonnost – Dělejte správnou věc. Dělat správnou věc znamená pracovat poctivě a vždy dodržovat zákony. V případě pochybností můžete klást otázky nebo sdílet obavy prostřednictvím telefonu na čísle +420 267 316 318 nebo e-mailem na info@solutia.cz.

2. Dokonalost – Přineste své nejlepší „já“. Když přinesete své nejlepší „já“, podporujete a prosazujete naše poslání prostřednictvím neustálého zlepšování, inovací, spolupráce a akademické a výzkumné integrity. Máte na paměti střety zájmů a soutěžíte spravedlivě.

3. Diverzita, rovnost a začlenění – Všichni k sobě patříme. V Solutia s.r.o. tvrdě pracujeme na budování a udržování přátelské komunity, kde se může dařit všem. Požadujeme, abyste respektovali rozdíly a nikdy se nerozhodovali na základě chráněných charakteristik, jako je rasa, barva, náboženství, pohlaví.

4. Pohoda – Cti člověka – Očekáváme, že budete sdílet náš závazek pečovat jeden o druhého. To znamená upřednostňovat zdraví a bezpečnost, pracovat pro udržitelnou budoucnost a ctít práva těch, s nimiž komunikujeme a zaměstnáváme je.

5. Otevřená komunikace – Sdílejte otevřeně a upřímně. Doporučujeme otevřený dialog mezi vámi, naším poskytovatelem třetí strany. Očekáváme také, že nebudete mluvit naším jménem, pokud o to nebudete požádáni, že budete chránit důvěrné a vlastnické informace a že se zdržíte jednání s vládními úředníky jménem Solutia s.r.o., pokud k tomu nemáte náš písemný souhlas.

6. Odpovědnost – Převezměte odpovědnost. A konečně odpovědnost znamená, že přebíráte odpovědnost za respektování majetku a zařízení Solutia s.r.o., zachování provozní kontinuity, dodržování zákonů a předpisů o kontrole dovozu a vývozu a zajištění přesnosti vašich účetních knih a záznamů.

Doporučujeme vám sdělit obsah Kodexu všem relevantním zainteresovaným stranám ve vaší organizaci a provést veškeré nezbytné změny, abyste zajistili úplné dodržování. Pokud potřebujete pomoc nebo vysvětlení ohledně Kodexu, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@solutia.cz. Jsme více než rádi, že vám můžeme poskytnout podporu a vedení.

Vedení společnosti Solutia s.r.o.