Etický kodex společnosti

Všichni pracovníci společnosti se zavazují dodržovat tento Etický kodex společnosti Solutia.

Závazek

Tento Etický kodex musejí dodržovat všichni pracovníci společnosti a tímto se zavazují dodržovat Etický kodex společnosti Solutia. Společnost Solutia rovněž očekává, že se její Partneři budou chovat nejen podle platných zákonů, ale také podle tohoto Kodexu a zásad společnosti Solutia, které jsou v něm uvedeny. Solutia pořádá pravidelná školení zaměstnanců, tak aby zajistila jejich informovanost včetně jejich zástupců. Naše společnost očekává od svých zaměstnanců a partnerů, že budou znát všechny zákony a zásady společnosti Solutia, které se zde zmiňují. Níže jsou shrnuty některé z nejdůležitějších zákonů a zásad.

Code of Ethics and Business Conduct – English version for download (PDF 330 kb)

Solutia, s.r.o.

Článek 1

Profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

Zachovávat trvale prvotřídní úroveň poskytovaných služeb, plnit zodpovědně a v dohodnutých termínech veškeré dohody s klienty společnosti a přistupovat profesionálně k úkolům, které plynou z jednotlivých klientských zakázek a projektů.

Při výběru vhodných architektonických a technologických přístupů pro konkrétní dodávku vždy volit takové, které budou maximálně přímočarým způsobem a za využití moderních přístupů řešit zadání.

Vždy upozornit zákazníka na možnost využití odlišného, alternativního přístupu, k vyřešení požadovaného úkolu, pokud tento alternativní postup poskytuje efektivnější a kvalitnější řešení stejného problému.

Dělat maximum pro to, aby služby společnosti Solutia i vnitřní podnikové procesy dosahovaly trvale nejvyšší možné kvality a byly neustále zlepšovány a kontrolovány při důsledných a pravidelných interních i externích auditech dle normy ISO 9001.

Článek 2

Využití zákonů, předpisů, standardů a praktik obchodního jednání

Níže jsou shrnuty některé z nejdůležitějších zákonů a zásad. Oblast informačních a komunikačních technologií se řídí standardy, které byly vyvinuly v průběhu desetiletí existence disciplíny.

Společnost Solutia od svých zaměstnanců a Partnerů očekává, že budou v rámci veškeré obchodní činnosti dodržovat nejvyšší standardy integrity. Společnost Solutia absolutně netoleruje žádné úplatkářství, korupci, vydírání, přijímání úplatků a zpronevěru. Dle protikorupčních zákonů, jako je protikorupční zákon České republiky a antikorupční program EU, zákon Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o úplatkářství a další zákony konkrétních zemí, je nezákonné uplácet jakoukoli osobu za účelem získání nebo udržení obchodní příležitosti nebo získání nespravedlivé výhody v jakémkoliv obchodním jednání nebo transakci. Tyto zákony musejí být dodržovány.

Žádný ze zaměstnanců společnosti Solutia ani jejich Partnerů nesmí za účelem získání obchodní příležitosti nabízet, platit, slibovat ani autorizovat žádné přímé nebo nepřímé platby ani poskytovat cokoliv hodnotného (mj. včetně pozorností, darů, služeb, zábavy nebo půjček) žádné osobě, včetně představitelů a zaměstnanců státní správy.

Společnost Solutia považuje za důležité poskytovat své služby a tvořit produkty v souladu s těmito široce rozšířenými a přijatými standardy. Týká se to jak norem:

  • pro řízení kvality poskytovaných služeb ISO 9001,
  • tak snahou o minimální zátěž ve vztahu k životnímu prostředí dle normy ISO 14 001,
  • a bezpečnost informací ISO 27 001.

Veškeré technologické celky zajišťující systémovou integraci budovat důsledně s využitím servisně orientované architektury (SOA) a webových služeb (WS).
Pro řízení projektů důsledně využívat metodiky PRINCE2® a PM BOK, které nám umožňují maximálně efektivní dodávky. Za nejvyšší možné úrovně kontroly nad jednotlivými zakázkami a projekty a odpovídající úroveň řízení projektových rizik.

Článek 3

Důvěrnost informací

Neboť jsme si plně vědomi, že nejcennější komoditou v moderním světe jsou informace a znalosti zavazujeme se zachovávat mlčenlivost. O všech informacích a know-how, které se dozvíme v průběhu práce pro naše klienty. Vážíme si důvěry, kterou nám naši klienti projevují a uděláme vše pro zachování této důvěry i nadále.
Naše interní procesy a nástroje jsou podrobně auditovány podle standardu ISO 27001 pro řízení bezpečnosti informací.

Článek 4

Zodpovědné uzavírání dohod

Zavazujeme se přistupovat k práci vysoce čestně a uzavírat pouze takové dohody a uzavírat pouze takové zakázky a dohody, o kterých jsme plně přesvědčeni, že je dokážeme splnit.

Článek 5

Čestnost a reprezentace

Vystupovat vždy čestně při jednání se zákazníky i dalšími obchodními partnery a zachovávat dobré jméno společnosti Solutia.
Nedodržení tohoto závazku se považuje za zvlášť hrubé porušení povinností pracovníků Solutia.