Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen “VOP”).

 

Užívání Portálu

Provozovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání Portálu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
Provozovatel má právo změnit Portál, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
Zákazník je povinen dodržovat při užívání Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Zákazník povinen nahradit v plném rozsahu.

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností může Zákazník kontaktovat Provozovatele na e-mailové  adrese info@solutia.cz

Výpis z obchodního rejstříku:

Název subjektu: Solutia, s.r.o.
Identifikační číslo: 27127982
DIČ: CZ27127982
DUNS: 819111431
Spisová značka: C 98364 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo: Praha 10 – Vršovice, Petrohradská 390/46, PSČ 101 00

Zástupce společnosti

Ing. Martin Stufi, CEO

Ochrana osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na Internetové adrese: https://www.solutia.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Rozhodné právo

Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost

Tyto VOP vstupují v účinnost dne 07.08.2020.